Културата - синтез на изкуствa, знания и религия


Отиване към съдържанието

Среща в Литва

Дейности

Първа партньорска среща в Литва

Срещата между училищата-партньори по проект "Културата - синтез на наука, изкуство и религия" по програма "Коменски", се осъществи от 25.10. до 30.10.2010 г. в Средно общообразователно училище Вайгува, район Келме в Литва. Бяхме представители от Основно училище "Д-р Иван Селимински" в Сливен, България; Начално и основно училище в Лавамюнд, Австрия; Професионална гимназия в Чорзов, Полша; Средно общообразователно училище в Нордерщет, Германия и Професионална гимназия в Айдън, Турция.
Основната тема на срещата бяха старите занаяти. Запознахме се със старите литовски занаяти чрез посещения на работилници за керамика, ръчно производство на шоколадови бонбони, изработване на украшения от кехлибар. Ние не само гледахме как се преде, тъче, как се плетат шапки, шалове, гривни от конци, как се дълбае дървото за украса на различни изделия за бита, но и самите ние бяхме участници в различните производства.
Навсякъде ни посрещаха спокойни, усмихнати, гостоприемни литовци. Видяхме хора, които не се плашат от труда, а извършват работата си с усмивка и удоволствие. Литовците умеят не само да работят, но и да се веселят. Поиграхме и ние техните танци, които се оказаха твърде лесни за нас, българите. С удоволствие участвахме във всяка една част на чудесно подготвената и богата програма в Литва. Незабравимо ще остане докосването до приказната стара столица Тракай - замък, заобиколен от езера с кристално чисти води, в които видяхме да се къпе залязващото златно слънце. Незабравими ще са и разходката с яхти в езерата около замъка, както и по старите улици на столицата Вилнюс.
Още на първата среща се създадоха приятелски отношения между всички представители на партньорските училища, които продължават и чрез електронната поща и F
acebook. Езикът на приятелството е международен и не винаги има нужда от много думи.

Василена Желязкова, координатор в 3 ОУ


First meeting in Lithuania

The meeting between the schools project partners' culture - a fusion of science, art and religion "Comenius" take place from 25.10. to 30.10.2010g in Secondary School Vayguva, Kelme region in Lithuania. We had representatives from the Primary School "Dr. Ivan Seliminski in Sliven, Bulgaria, primary and secondary school in Lavamyund, Austria; Vocational School in Chorzov, Poland; Secondary School in Nordershtet, Germany and Vocational School in Aydin, Turkey.
The main theme of the meeting were the old crafts. Explore the old Lithuanian crafts through visits to workshops for ceramics, but hand-made chocolates, making ornaments of amber. We not only watch you spin, weave, how to knit hats, scarves, bracelets, yarn, wood carving how to decorate various household articles, but we ourselves were involved in various industries.
Everywhere we were met by calm, smiling, welcoming Lithuanians. We saw people who are not afraid of work and perform their work with a smile and pleasure. Lithuanians are able to not only work but also to have fun. And we play their dances, which proved to be too easy for us Bulgarians. We are pleased to have participated in any part of the wonderful and prepared an extensive program in Lithuania. Will remain an unforgettable touch to the fabulous old capital Trakai - the castle surrounded by lakes with crystal clear waters in which we saw to the setting golden sun bathe. Travelers and will walk with yachts in the lakes around the castle and the old streets of the capital Vilnius.
The very first meeting to set up friendly relations among all members of the partner schools, which continue through email and Facebook. The language of friendship is international and not always in need of many words.

Vassilena Jelyazkova, coordinator 3 OU

Начало | Участници | Дейности | Галерия | Презентации | Видео | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню