Културата - синтез на изкуствa, знания и религия


Отиване към съдържанието

Среща в Турция

Дейности

Шеста партньорска среща в Турция

Впечатления от финалната среща по проекта
Айдън - Турция - 26.04.2012 - 01.05.2012


Цялостното ми усещане за тази среща е топло и позитивно. Колегите от съседна Турция се представиха като невероятни домакини - поеха ни още от слизането от автобуса рано сутринта, с личните си автомобили. Държаха се като стари и много добри приятели - усмихнати, без дистанция, готови да помогнат по всяко време и по всякакъв начин. Извън обявената програма ни заведоха на обяд (където пихме най-вкусния и специфичен айрян), а после се включихме към предварително подготвения план за деня.

На 27.04 сутринта ни посрещнаха в училището домакин. Отново с достатъчно церемониалност (дори класическа музика), но все така топло и човешки. Видяхме част от дейностите, които са застъпени в учебната програма на училището. Станахме свидетели на модно ревю с дрехи, проектирани и ушити в училището от по-големите ученички. Те самите бяха и манекенки. Хубави, високи и стройни млади дами.

Видяхме и училище по изкуства и спорт - с добре оборудвани кабинети, уредени коридори и концертна зала. Междувременно непрекъснато общувахме с колегите от другите страни участнички, но въпреки че всички бяха изключително приятелски настроени, домакините от съседна Турция комуникираха с нас на съвсем друго ниво - пълноценно.

Голям подарък за всички нас беше посещението в домa на Дева Мария и античния исторически град Ефес, разположен в подножието на хълма на Девата. Нашите ученици изглеждаха странно усещайки, че са попаднали в този прототип на Вавилонската кула - навсякъде около себе си виждаха гора от различни раси и чуваха реч на всички световни езици.

Несъмнено се завърнахме обогатени: потопили крака в Егейско и Средиземно море, опитали много видове овнешки кебап, вкусни десерти и от сутрешното пеене (в 5:10) на мюезина.

Турция наистина е страна, която може да предложи много на хората, решили да я видят и усетят. Тя, обаче, дава много възможности на гостите си да се чувстват удобно, да работят заедно и да опознават различните култури.


Женя Незами


Impressions from the final project meeting
Aydin - Turkey - 26.04.2012 - 01.05.2012

From Jenya Nezami


My overall feeling of this meeting was warm and positive. Colleagues from neighboring Turkey is presented as a great host - took us from getting off the bus early in the morning with their cars. Behaved as old and good friends - smiling, close, ready to help at any time and in every way. Outside the announced program took us to lunch (where we had the most delicious specialties and buttermilk), and then joined in the pre-prepared plan for the day.

At 27.04 am we were welcomed in the host school. Again with enough ceremony (even classical music), but still warm and humanly. We saw part of the activities that are covered in the curriculum of the school. We witnessed a fashion show with clothes designed and tailored to the school of the larger students. Themselves they were models. Nice, tall and slender young ladies.

We saw a school of arts and sports - well-equipped rooms, cosy corridors and concert hall. Meanwhile, there was continuous communication with colleagues from other participating countries, but that all were very friendly hosts from neighboring Turkey communicating with us on a different level - fully.

Great gift for all of us were visiting the home of Mary and the ancient historic city of Ephesus, located at the foot hill of the Virgin. Our students seemed strange feeling of getting into this prototype of the Tower of Babel - all around them seeing a forest of different races and hearing the speech of all world languages.

Certainly we returned enriched: setting foot in the Aegean and Mediterranean, tried many types of rams kebabs, delicious desserts and morning singing (in 5:10) of the muezzin.

Turkey really is a country that can offer a lot to people decided to see and feel. However, it provides great opportunities for guests to be comfortable to work together and learn about different cultures.


С усещане за чистота и красота!


Пътувахме хиляда километра в Турция, дълбоко на юг. Отправната точка беше град Айдън в Западна Анадола. Голямото разстояние ни донесе притеснения в началото.
Интересното предстоеше за следващите дни. Добрата закуска и отличното време събуди интереса ни и всички от групата с отворени сетива се гмурнахме в организираните за нас инициативи. Следваха наблюдения на работата в училища, музикални и спортни събития, интересни прояви в културния център, екскурзии до близки местности. Пътувахме до известни в света курорти. Плавахме с ладии, цопнахме крака чак в Средиземно море. Навсякъде беше много интересно. Домакините ни даряваха с качествени усещания. Показваха ни най-атрактивните места на своя край. Бяха особено горди с историческите забележителности, които макар и наследени, са отлично съхранявани, имам предвид дома на света Дева Мария и останките от древногръцкия Ефес. Тези старини са изключителна туристическа атракция, в която се потопихме и ние.

Най-доброто, най-ценното, което видяхме в съседна Турция, беше усещането за подреденост, чистота и открояващата се на този фон красота. И още: много ми се ще да отбележа, че безкрайно съм очарован от неподправеното дружелюбие на турските колеги, тяхната искреност и благоразположеност.

Огнян Тодоров


Начало | Участници | Дейности | Галерия | Презентации | Видео | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню